Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky“) upravují práva a povinnosti Vás, jako kupujících a Nás jako prodávajícího (obchodní společnost LEMON trade, s.r.o. se sídlem Družstevní 849, 027 43 Nižná, IČ: 50753673) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím na (Eshopu):

https://chatkylemon.cz/

Veškeré informace o zpracovávání Vašich osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracovávání osobních údajů, které naleznete zde.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda přednost před těmito Podmínkami.

 

I. Nakupování

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

 1. Spotřebitel objednává výrobky prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.chatkylemon.cz písemnou formou: e-mailem / kontaktním formulářem nebo telefonicky. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č.j. 108/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.
 2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, dodací adresu, telefonní číslo, e-mail, název a druh zboží, popis zboží (barvu nátěru, krytiny popřípadě doplňkovou výbavu) počet kusů. Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č.j. 428/2002 Sb. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží).
 3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin ( v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.
 4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tzn. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (faxem, e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

II. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 7 do 35 pracovních dnů od data ověření objednávky. Pro nejvyšší spokojenost našich zákazníků se tyto lhůty snažíme udržovat co nejkratší dobu.
 2. Ve výjimečných případech a to při výrobě na zakázku nebo když některé druhy zboží nejsou skladem k dispozici, může být dodací lhůta delší.

III. Cena, platební podmínky a přepravné

 1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.
 2. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + montáž. V případě objednání celé služby is montáží je doprava po celé ČR ZDARMA (u nadrozměrných chatek au produktů dělaných na zakázku se dopravné určuje individuálně po zvážení prodejcem a po dohodě s kupujícím).
 3. Zálohová platba za objednaný produkt, který vyžaduje zálohu předem je ve výši 30% z celkové ceny produktu, zbývající částku je zákazník povinen uhradit v hotovosti přímo naším montážníkem po ukončení montáže, případně při dodání zboží na místo vykládky.
 4. Výše nákladů při zakázkové výrobě na dopravu bude vždy sdělena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli jinou variantu dopravy.
 5. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky na internetové stránce nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) vlastní dopravou

b) dopravou prodávajícího (ZDARMA, resp. xx Kč/km)

IV. Přebírání zboží

 1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené v objednávce. V případě, že místo montáže je od nejbližšího dostupného místa vozidlem vzdáleno více než 15 metrů, spotřebitel je povinen zajistit na vynášku materiálu pomocníky. Pokud si spotřebitel objedná zboží bez montáže, vykládku materiálu si zajistí celou ve vlastní režii.
 2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Po převzetí se zákazník zaručuje, že zboží převzal bez jakýchkoliv fyzických závad nebo poškození. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.
 3. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tzn. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou, e-mailem nebo osobně.
 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujícím případě: jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo produktu určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele.
 3. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy u produktu zhotoveného podle zvláštních požadavků má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 60% z fakturované (vystavené) peněžní částky.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy u typizovaného produktu, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu dle zákona č.j. 102/2014 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) § 10 ods. 3, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:
  a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
  b) změnila se cena dodavatele produktu
  c) vystavená cena produktu byla vadná
 6. Kompenzace za vrácený produkt je zasílána převodem na účet do 10 pracovních dnů po vrácení zboží.

VI. Záruka a reklamace

 1. Dřevo je materiál biologického původu, proto má specifické vlastnosti, jako je schopnost smršťovat se, bobtnání a deformace. Zabránění vytvoření těchto vlastností je již ve fázi řezání dřeva optimálním způsobem, sušení dřeva v kontrolované sušičce, zpracování dřeva na moderních výrobních linkách a používání ochranných nátěrů, které chrání dřevo před povětrostnými vlivy a působením dřevokazného hmyzu. Dřevo je přírodní materiál proto barevné odchylky od vyobrazení a jiné vizuální odchylky nejsou důvodem k reklamaci (jelikož se jedná o jeho přirozenou vlastnost).
 2. Obecně je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců (není-li prodávajícím určena jinak) ode dne zaplacení, vydání, dodání nebo ukončené montáže přímo na Vámi určené adrese. Po převzetí se zákazník zaručuje, že zboží převzal bez jakýchkoliv fyzických závad nebo poškození.
 3. Záruka 24 měsíců (není-li prodávajícím určena jinak) se vztahuje na naše produkty a t.j.: zahradní altány, zahradní chatky, domky na nářadí, exteriérové sauny a ostatní produkty z naší nabídky.
 4. V případě výskytu závady se zavazujeme k odstranění závady výrobku, opravě výrobku, vyměnění vadného výrobku a dodání výrobku bez závad, k vrácení sjednané finanční částky a odebrání si vadného výrobku v případě opodstatněné závady.
 5. Reklamaci lze provést písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být doručena nebo seznámena ve výše uvedené lhůtě.
 6. Posouzení stížnosti a k odstranění závady dojde nejpozději do 60 dnů ode dne doručení stížnosti. Odstanění závady na výrobku nebo jeho nahrazení do 30 dnů od skončení lhůty pro posouzení stížnosti.
 7. Výrobce není zodpovědný za vzniknutí závady způsobené nesprávným zacházením při vlastním transportu, skladování, údržbě a montáži výrobku. Dále neodpovídá za vady způsobené nevhodným používáním.
 8. Záruka se vztahuje na vady, které vzniknou z důvodů spojených s prodané věci. Nepovažují se za to zdravé uzly „boule“ a přírodní mikrotrhliny, které jsou způsobeny vlivem proměnlivých atmosférických a fyzikálních podmínek ve kterých se výrobek používá. Ze smrků, borovic a jiných jehličnatých dřevin vytéká pryskyřice, i když je dřevo dostatečně vysušené. V těchto dřevinách se nacházejí tzv. váčky z pryskyřice, jedná se o přirozený jev spojený se dřevem a proto se reklamace na pouštění pryskyřice nevztahuje.
 9. Výsledné trhliny nemají vliv na životnost a použitelnost produktu!!!

VII. Údržba a servis

 1. Výrobce doporučuje namalovat výrobek nejpozději 1 měsíc od ukončení montáže vrchním nátěrem. V případě nedodržení termínu nebudou reklamace fyzické porušení produktu akceptovány.

VIII. Podávání podnětů a stížností

 1. Pokud jste spotřebitelem jste oprávněni podávat podněty a stížnosti písemně, a to prostřednictvím e-mailu na: obchod@chatkylemon.cz
 2. Po posouzení podnětu nebo stížnosti Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail.
 3. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, se sídlem: Předměstská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 , tel. . čj. 041/763 21 30, 041/724 58 68
 4. Podnět k provedení kontroly, pokud nejste spokojeni s vyřízením Vašeho podnětu nebo stížnosti, můžete podat i elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na webové stránce https://www.soi.cz/cz/Podávanie-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podejte -podnět.soi.
 5. Alternativní řešení sporu se spotřebiteli
 6. Máte právo obrátit se na Nás se žádostí o nápravu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: ars@soi.sk nebo adr@soi.sk, pokud nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva. Odpovíme-li na Vaši žádost zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „Subjekt“) 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „Zákon o alternativním řešení sporů“).
 7. Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na stránce Ministerstva hospodářství SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitele/alternativne-riesenie-spotrebitelských-sporov- 1/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů-1.
 8. Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů.
 9. Dále máte právo zahájit mimosoudní řešení sporů online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ index.cfm?event=main.home2.show&lng=CZ.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.
 2. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
 

 —————————

Příloha č. | 1 – Formulář pro reklamaci

Adresát: ………………………………

Uplatnění reklamace

 • Titul, jméno a příjmení:
 • Adresa bydliště:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktury:
 • Datum objednání:
 • Datum převzetí zboží:
 • Zboží, které je reklamováno (název a kód):
 • Popis a rozsah vad zboží:

Jako zákazník prodávajícího požaduji, aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem:

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem

 • Přílohy:
 • Datum:
 • Podpis:
—————————
 

Příloha č. | 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát: ………………………………
 
Tímto prohlašuji, že v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) odstupuji od Smlouvy:
 
 • Titul, jméno a příjmení:
 • Adresa:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktury:
 • Datum objednání:
 • Datum převzetí zboží:
 • Zboží, které vracím (název a kód):
 • Důvod vrácení zboží:
 • Způsob pro vrácení přijatých finančních prostředků:
Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem
 
Upozornění pro spotřebitele: Prodávající je dle § 10 ods. 4 Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
 
 • Datum:
 • Podpis:
—————————
 

Příloha č. | 3 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
 
 • Komu ………….. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, pokud jde o právnickou osobu, případně faxové číslo a e-mailovou adresu]
 • Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby (*) …………..
 • Datum objednání/datum přijetí (*) …………..
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*) …………..
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*) …………..
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) ………….. [pouze je-li tento formulář podáván v listinné podobě]
 • Datum …………..
(*) Nehodící se škrtněte.
 
Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy
 
Právo na odstoupení od smlouvy
 
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne ………….. (doplňte podle pokynů v bodě 1)
 
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese ………….. (doplňte podle pokynů v bodě 2). Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.
 
(pokud umožňujete spotřebitelům odstoupit od smlouvy prostřednictvím svého webového sídla, doplňte text podle pokynů v bodě 3)
 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 
Důsledky odstoupení od smlouvy
 
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
 
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve (tento text neuvádějte v případě smluv, u kterých nabízíte vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy) .
 
(doplňte podle pokynů v bodě 4)
 
(doplňte podle pokynů v bodě 5)
 
Pokyny k vyplnění
 
 1. Doplňte jeden z textů uvedených níže v uvozovkách:
  v případě smlouvy o službách nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči: „uzavření smlouvy.“;
  v případě smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.“;
  pokud se zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, které bylo dodáno jako poslední.“;
  je-li dodáváno zboží sestávající z více dílů nebo kusů: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete poslední díl nebo kus.“;
  pokud se zboží dodává opakovaně během vymezeného období: „když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete první dodané zboží.
 2. Doplňte Vaše obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, případně i telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu.
 3. Pokud spotřebiteli umožníte vyplnit a zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím svého webového sídla, doplňte následující text: „Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky [vložte adresu webového sídla]. Využijete-li této možnosti, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem).“
 4. V souvislosti s dodáním zboží informujte spotřebitele, jak lze vrátit zboží v případě odstoupení od smlouvy:
  Doplňte způsob vrácení zboží
  „Zboží vyzvedneme.“;
  „Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu nebo předejte …… [pokud jste k převzetí zboží zmocnili určitou osobu, doplňte její jméno a adresu osoby] nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.“;
  Doplňte informaci o úhradě nákladů na vrácení zboží
  „Náklady na vrácení zboží snášíme my.“;
  „Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy.“;
  Pokud při smlouvě uzavřené na dálku nenabízíte, že budete nést náklady na vrácení zboží a zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou: „Přímé náklady na vrácení zboží ve výši ? EUR [doplňte částku] snášíte Vy.“;
  Pokud náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem: „Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Předpokládaný odhad těchto nákladů je …… EUR [doplňte částku].“;
  Pokud zboží v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory prodávajícího vzhledem k jeho povaze nemůže být odesláno zpět prodávajícímu poštou a bylo dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“;
  Doplňte informaci o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceném zboží: „Zodpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.“
 5. V případě smlouvy o službách doplňte toto: „Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnutá plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.“.