Poskytnuto dotyčné osobě při získávání osobních údajů od dotyčné osoby – návštěvníci webstránky

podle čl. Nařízení EP a Rady (EU) č. 13 2016/679 (dále jako „GDPR“) ve spojení s § 19 zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jako „Informace“) mezi smluvními stranami:

Totožnost a kontaktní údaje provozovatele:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67304/L –Zbl.

Totožnost a kontaktní údaje zástupce provozovatele:

neaplikuje se;

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

neaplikuje se;

Kategorie dotčených osobních údajů:

cookies, v případě pokud umíme na základě cookies identifikovat konkrétní dotyčnou osobu návštěvníka naší webové stránky, bude se jednat o zpracování osobních údajů a to zejména:

 • základní cookies – umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo před vyplňování formulářů;
 • konverzní cookies – umožňují nám analyzovat výkonnost jednotlivých kanálů návštěvnosti;

Účely zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele, a to za účelem:

 • nabídnout vám co nejlépe specifické nastavení prostředí webové stránky; statisticky zjišťovat návštěvnost;

Právní základ zpracování osobních údajů:

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele podle bodu 1.5.1. těchto Informací;

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Provozovatel neposkytuje Vaše osobní údaje žádným příjemcům.

Informace o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace:

neaplikuje se;

Informace o existenci/neexistenci rozhodnutí Komise o přiměřenosti:

neaplikuje se;

Odkaz na přiměřené nebo vhodné záruky (včetně uvedení způsobu, na jehož základě lze dospět k jejich kopii nebo kde jsou dostupné/zveřejněné):

neaplikuje se;

Doba uchovávání osobních údajů (kritéria pro její určení):

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po dobu dokud trvá účel oprávněného zájmu tyto osobní údaje zpracovávat;

Identifikace práv subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby;
 • právo na opravu osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo na vymazání osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo na omezení zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, zejména namítat proti zpracovávání podle bodu 1.5.1. těchto Informací; Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, nebudeme-li mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali;
 • právo na přenosnost osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, Česká republika;

Existence práva dotyčné osoby kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

neaplikuje se;

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy (včetně informace, zda je dotyčná osoba povinna k poskytnutí osobních údajů a možných následků jejich neposkytnutí):

v případě zpracování osobních údajů pro účel podle bodu 1.5.1. těchto Informací není dotyčná osoba povinna k poskytnutí osobních údajů a je oprávněna namítat proti zpracování jejích osobních údajů (v případě, pokud využijete svého práva namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů podle bodu 1.5.1. těchto Informací, Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme dále zpracovávat, nebudeme-li mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali);

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od vás tím, že nám poskytnete vaše dobrovolné vyjádření nebo názor;

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování (včetně informací o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotyčnou osobu):

neaplikuje se;

Poskytnuto dotyčné osobě při získávání osobních údajů od dotyčné osoby – uchazeči o zaměstnání

podle čl. Nařízení EP a Rady (EU) č. 13 2016/679 (dále jako „GDPR“) ve spojení s § 19 zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jako „Informace“) mezi smluvními stranami:

Totožnost a kontaktní údaje provozovatele:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67304/L –Zbl.

Totožnost a kontaktní údaje zástupce provozovatele:

neaplikuje se;

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

neaplikuje se;

Kategorie dotčených osobních údajů:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • údaje súvisiace s výkonom práce, informácie o vašej kvalifikácii (hlavne dosiahnuté vzdelanie a odborná kvalifikácia) a absolvovaných školeniach, informácie o spôsobilosti k výkonu práce;
 • informácie o vašom zdravotnom stave nutné pre splnenie zákonných povinností zamestnávateľa (vstupná zdravotná prehliadka, psychologické vyšetrenie), informácie o telesnom postihnutí,
 • informácie uvedené v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste, ktoré ste nám poskytli na základe výberového konania na pracovné miesto alebo dobrovoľne mimo výberového konania;

Účely zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné, aby na základě žádosti dotyčné osoby byla provedena opatření před uzavřením pracovní smlouvy (předsmluvní vztahy), (včetně dohod o práci vykonávané mimo pracovní poměr) (dále jako „smlouva“), která má být uzavřena mezi Provozovatelem jako zaměstnavatelem a dotčenou osobou jako zaměstnancem provozovatele;
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností provozovatele jako zaměstnavatele (např. personalistika a mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní zdravotní služba apod.), které provozovateli vyplývají zejména (ale nejen) z následujících právních předpisů:
  • zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce;
  • zákon č. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách;
  • zákon č. 124/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele, a to za účelem:
  • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno, abychom mohli v soudním, mimosoudním nebo prováděcím řízení obhajovat vlastní právní nároky), kde je naším oprávněným zájmem zabránění vzniku škod;
  • zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávněným zájmem zajištění fyzické a IT bezpečnosti a také ochrana našeho majetku; za tímto účelem můžeme provádět monitoring některých prostor na pracovišti a využívání elektronických zařízení, informačních systémů a IT infrastruktury;
 • zpracování na základě Vašeho souhlasu a to za účelem:
  • evidence uchazečů o zaměstnání mimo výběrové řízení;

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • Čl. Čl. 1 písm. a) GDPR – zpracování je na základě vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • Čl. Čl. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a dotyčnou osobou podle bodu 1.5.1 těchto Informací;
 • Čl. Čl. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která provozovateli vyplývá z příslušných právních předpisů;
 • Čl. Čl. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele podle bodu 1.5.3. těchto Informací;

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Provozovatel poskytuje Vaše osobní údaje zejména následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

 • zpracovatel personální a mzdové agendy, registratury, zpracování a skladování písemností provozovatele;
 • provozovatel kamerového systému;
 • poskytovatel právních služeb;
 • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů;

Informace o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace:

neaplikuje se;

Informace o existenci/neexistenci rozhodnutí Komise o přiměřenosti:

neaplikuje se;

Odkaz na přiměřené nebo vhodné záruky (včetně uvedení způsobu, na jehož základě lze dospět k jejich kopii nebo kde jsou dostupné/zveřejněné):

neaplikuje se;

Doba uchovávání osobních údajů (kritéria pro její určení):

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po následující dobu:

 • po dobu trvání předsmluvního vztahu s dotyčnou osobou;
 • po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností vyplývajících z předsmluvního vztahu s dotyčnou osobou;
 • po dobu běhu promlčecích nebo prekluzivních lhůt ve vztahu k nárokům vyplývajících nebo souvisejících s předsmluvním vztahem s dotyčnou osobou;
 • po dobu trvání soudního, správního nebo jiného řízení v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí nebo prekluzivní lhůty po jejich skončení;
 • pro účely podle bodu 1.5.2. těchto Informací po dobu vyplývající z příslušného právního předpisu;
 • pro účely podle bodu 1.5.3. po dobu, kdy máme od Vás vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů;

Identifikace práv subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby;
 • právo na opravu osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo na vymazání osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo na omezení zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, zejména namítat proti zpracovávání podle bodu 1.5.1. těchto Informací; Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, nebudeme-li mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali;
 • právo na přenosnost osobních údajů dotyčné osoby;
 • právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, Česká republika;

Existence práva dotyčné osoby kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Provozovatel informoval dotyčnou osobu při poskytnutí souhlasu dotyčnou osobou, že má právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu obchod@chatkylemon.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti s uvedením, jejichž osobních údajů se to týká, pro které odvolává souhlas s jejich zpracováním;

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy (včetně informace, zda je dotyčná osoba povinna k poskytnutí osobních údajů a možných následků jejich neposkytnutí):

 • v případě zpracování osobních údajů za účelem podle bodu 1.5.1 těchto Informací je poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování provozovatelem nezbytné pro plnění smlouvy (v případě, pokud by dotyčná osoba osobní údaje neposkytla, provozovatel by nebyl schopen uzavřít pracovní smlouvu);
 • v případě zpracování osobních údajů za účelem podle bodu 1.5.2 těchto Informací je zpracování osobních údajů o dotčené osobě provozovatelem nezbytné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů;
 • v případě zpracování osobních údajů za účelem podle bodu 1.5.3 těchto Informací není dotyčná osoba povinna k poskytnutí osobních údajů a je oprávněna namítat proti zpracování jejích osobních údajů (v případě, pokud využijete svého práva namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů podle bodu 1.5). 3 těchto Informací, Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme dále zpracovávat, nebudeme-li mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali);
 • v případě zpracování osobních údajů pro účel podle bodu 1.5.4. těchto informací není dotyčná osoba povinna k poskytnutí osobních údajů a je oprávněna svůj souhlas podle bodu 1.5.4. kdykoli odvolat (v případě, že využijete svého práva odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, nebudeme takové údaje o Vás zpracovávat)

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od vás tím, že nám poskytnete životopis, žádost o zaměstnání a motivační dopis a vyplníte příslušný formulář. Informace o vás můžeme získat i od třetích stran v podobě referencí.

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování (včetně informací o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotyčnou osobu):

neaplikuje se;