I. Nakupování

Nákup zboží na našich internetových stránkách mohou provádět jak právnické, tak fyzické osoby za podmínky dodržení následujících pravidel.

Spotřebitel objednává výrobky od prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.chatkylemon.sk písemně: emailem / kontaktním formulářem nebo telefonicky. Taková objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 Z.z. ve znění pozdějších změn a předpisů, chápána jako smlouva na dálku.

Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, dodací adresu, telefonní číslo, email, název a druh zboží, popis zboží (barvu nátěru, krytiny nebo příslušenství) a počet kusů. Tato data budou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z. použita pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuta třetí osobě (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží).

Po doručení objednávky bude tato objednávka zaznamenána v systému prodávajícího a v té době vznikne obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající spojí se spotřebitelem. Overí objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob platby. Od té doby je objednávka pro spotřebitele závazná. Spotřebitel má právo zrušit objednávku bez poplatku, ale pouze první den kontaktu s prodávajícím, tj. v den, kdy je objednávka ověřena se spotřebitelem. Objednávku lze zrušit pouze písemně (faxem nebo emailem). Prodávající potvrdí zrušení písemně i spotřebiteli. Písemná forma je vyžadována k poskytnutí doložitelného důkazu o zrušení pro prodávajícího a k zastavení zpracování objednávky.

II. Dodací lhůty

Dodací lhůty se liší pro různé druhy produktů. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověření objednávky. V obecném smyslu je termín dodávky nebo odběru zboží od 7 do 35 pracovních dnů od data ověření objednávky. Snažíme se udržovat tyto lhůty co nejkratší pro maximální spokojenost našich zákazníků. Výjimečně, například při zakázkové výrobě nebo když některé druhy zboží nejsou skladem k dispozici, může být dodací lhůta delší.

III. Cena, platební podmínky a doprava

Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího oznámení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověření objednávky. Při předání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + montáž. V případě objednání celé služby včetně montáže je doprava po celé SR ZDARMA (u nadrozměrných chat nebo u výrobků na zakázku se doprava určuje individuálně po dohodě s kupujícím, například u kategorie DŘEVĚNÉ CHATY). Zálohová platba za objednaný produkt činí 30 % z celkové ceny produktu, zbývající částku je zákazník povinen uhradit hotově přímo našim montážníkům po dokončení montáže nebo při dodání, pokud nevyžaduje montáž od nás. Výše nákladů na dopravu při zakázkové výrobě bude vždy oznámena spotřebiteli při ověření objednávky, nebo prodávající doporučí jiný způsob dopravy. Spotřebitel si může vybrat způsob dopravy sám prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách nebo jiným způsobem komunikace. Spotřebitel si může vybrat způsob dopravy: a) vlastní dopravou b) dopravou prodávajícího (ZDARMA nebo xx EUR/km)

IV. Převzetí zboží

Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené v objednávce. Pokud místo montáže je od nejbližšího dostupného místa vozidlem vzdálené více než 15 metrů, spotřebitel je povinen zajistit na vynášku materiál pomocníků. Pokud si spotřebitel objedná zboží bez montáže, vykládku materiálu si zajistí celou na vlastní náklady. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Po převzetí si zákazník zaručuje, že zboží převzal bez jakýchkoli fyzických závad nebo poškození. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické poškození produktu nebudou akceptovány. Riziko škody na produktech přechází na spotřebitele okamžikem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

V. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze první den kontaktu s prodávajícím se spotřebitelem, tedy v den, kdy je objednávka ověřena se spotřebitelem. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou, emailem nebo osobně. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujícím případě: jedná se o smlouvu, jejímž předmětem je prodej výrobku vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele nebo výrobku určeného speciálně pro jednoho spotřebitele. V případě akceptování žádosti spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy u výrobku vyrobeného podle specifických požadavků má prodávající právo požadovat úhradu nákladů a smluvní pokuty ve výši 60 % z fakturované (vydané) peněžní částky. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochraně spotřebitele) § 10 odst. 3, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, také náklady na vrácení zboží, který vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud: a) produkt není vyráběn nebo přestal být vyráběn

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) stanovená cena produktu byla chybná

VI. Záruka a reklamace

Dřevo je materiál biologického původu, a proto má specifické vlastnosti, jako je schopnost smršťovat se, nabobtnávání a deformace. Zabránění vytvoření těchto vlastností je již ve fázi řezání dřeva optimálním způsobem, sušení dřeva v kontrolovaném sušárně, zpracování dřeva na moderních výrobních linkách a používání ochranných nátěrů, které chrání dřevo před povětrnostními vlivy a působením dřevokazného hmyzu. Dřevo je přírodní materiál, proto odchylky od vyobrazení nejsou důvodem k reklamaci (jedná se o jeho přirozenou vlastnost). Obecně platí, že záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na minimálně 24 měsíců (pokud není určeno jinak prodávajícím) od data platby, vydání, dodání nebo dokončení montáže přímo na adrese určené spotřebitelem. Po převzetí si zákazník zaručuje, že zboží převzal bez jakýchkoli fyzických závad nebo poškození. Záruka 24 měsíců (pokud není určeno jinak prodávajícím) se vztahuje na naše produkty, tj.: zahradní altánky, zahradní chatky, domečky na nářadí, kované altánky a další produkty z naší nabídky. Záruka na finskou lepenkovou šindel je 10 let. V případě výskytu závady se zavazujeme k odstranění závady výrobku, opravě výrobku, výměně vadného výrobku a dodání výrobku bez závad, k vrácení plné finanční částky a odstranění vadného výrobku v případě oprávněné závady. Reklamaci lze provést písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být doručena nebo oznámena výše uvedené lhůtě. Posouzení stížnosti a k odstranění závady dojde nejpozději do 21 dní ode dne doručení stížnosti. Odstranění závady na výrobku nebo jeho nahrazení do 7 dní po skončení lhůty na posouzení stížnosti. Výrobce nenese odpovědnost za vznik závady způsobené nesprávným zacházením během vlastního transportu, skladování, údržby a montáže výrobku. Dále neodpovídá za vady způsobené nevhodným používáním. Záruka se vztahuje na chyby, které vzniknou z důvodů spojených s prodanou věcí. Nepovažují se za závady "hrče" a přírodní mikrotrhliny, které jsou způsobeny vlivem proměnlivých atmosférických a fyzikálních podmínek, ve kterých je výrobek používán. Ze smrkové, borovicové a jiných jehličnatých dřevin vytéká pryskyřice, i když je dřevo dostatečně vysušené. V těchto dřevinách se nacházejí tzv. váčky s pryskyřicí, jedná se o přirozený jev spojený s dřevem, a proto se reklamace na pryskyřici neprovádí. Vzniklé trhliny nemají vliv na životnost a použitelnost produktu!!!

VII. Údržba a servis

Výrobce doporučuje, že je třeba natřít výrobek nejpozději do 1 měsíce od dokončení montáže vrchním nátěrem. V případě nedodržení tohoto termínu nebudou akceptovány reklamace na fyzické poškození produktu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. V případě změny ceny kontaktuje prodávající spotřebitele. Spotřebitel má právo v takovém případě stornovat objednávku.

Prodávající a spotřebitel se dohodli na plné uznání komunikace na dálku, včetně telefonické, elektronické (včetně ručně psané objednávky), jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem před vyplněním nebo oznámením objednávky a souhlasí s nimi.

Tyto obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře za účelem splnění zákonných podmínek a úpravy korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že některá ustanovení těchto podmínek jsou považována za neplatná nebo nevymahatelná kompetentními orgány Slovenské republiky, a to celá nebo částečně, platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení zůstávají nedotčeny.